Dövizle Askerlik Başvurusu

Pekin Büyükelçiliği 24.02.2016

Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarını düzenleyen 6661 sayılıKanun 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasadaki şartları taşıyan yükümlüler için dövizle askerlik ücreti, 1.000 Avro olarak değiştirilmiştir.

Bahsekonu Kanun’la getirilen değişiklikler 1. maddede, Kanun’dan yararlanma şartları 2. maddede belirtilmiştir. Bu şartları taşıyan vatandaşlarımızın 3. maddede belirtilen belgelerle birlikte Büyükelçiliğimize başvurmaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün olabilecektir.

1. Sözkonusu yasal değişiklikçerçevesinde, 1111 sayılı sayılı Askerlik Kanun’unun Ek-1. maddesinin1. fıkrasıdeğiştirilmiş, 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve geçici 53. madde ilave edilmiştir.

Kanunda yapılan değişikliklerle;

a) Ödenecek döviz miktarı 6.000 Avro'dan 1.000 Avro'ya indirilmiştir.

b) Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır (Askerlik yaşı hesaplanmasında gün-ay dahil edilmeksizin sadece doğum yılı dikkate alınmaktadır).

c) Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

d)6661 sayılı Kanun’un 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1.000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.

e) 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, aşağıda kayıtlı şartları taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Büyükelçiliğimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri gerekmektedir.Başvuruların kabulünü müteakip, ilk müracaatta bulunanların1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır. Kapsam dışı kalanlar ise,daha önce ödedikleri miktar 1.000 Avro veya daha fazla ise, ilave bir ödeme yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

f) Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avro'nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

2. Yasadan Yararlanma Şartları :

a) Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

b) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

c) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak,

d) Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte temsilciliklerimize başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip 1.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

3. Başvuruda gerekli belgeler:

- Başvuru Belgesi, (4 adet)

- Nüfus Cüzdanı (ön ve arka yüzün fotokopisi - 2 Adet)

- Pasaport (işlem görmüş sayfalarının fotokopisi)

- Önceki pasaportun işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (Daha önce kullanılan bir pasaport olması durumunda geçerlidir)

- Önceki (varsa) ile yeni pasaportta yer alan oturma izninin fotokopisi (2 Adet)

- Önceki (varsa) ile yeni çalışma izin belgesinin tüm sayfalarının fotokopileri (2 Adet)

- 4 Adet Fotoğraf

Çalışanlar için ilave olarak:

- Maaşı gösteren antetli,mühürlü firma tarafından verilecek yazının aslı ve 1 adet fotokopisi ile maaş bordrosunun fotokopisi,

- İş sözleşmesi fotokopisi (2 Adet)

- Varsa Diplomasının fotokopisi (2 Adet)

Firma Sahipleri için ilave olarak:

- Firma ruhsatlarının fotokopileri (2 Adet)

4. Dövizle askerlik işlemleri :

Yukarıdaki belgelerle Büyükelçiliğimize başvuran vatandaşlarımızın öncelikle dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Kanun’da belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımıza gerekli ödemenin yapılması için bir “döviz ödeme belgesi” düzenlenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu belgeyle bankadan ödeme yapmaları ve ödeme dekontunu Büyükelçiliğimize sunarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Vize başvuruları Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 09.30-12.30 saatleri arasındadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
24.1.2020 30.1.2020 Bahar Festivali
4.4.2020 6.4.2020 Kabir Ziyareti Günü
1.5.2020 5.5.2020 İşçi Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Günü
25.6.2020 27.6.2020 Ejdarha Kayığı Festivali
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Günü
1.10.2020 8.10.2020 Güz Ortası Festivali
1.10.2020 8.10.2020 Çin Milli Günü