Yurtdışından Ülkemize Götürülen Araçların Kalış Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Pekin Büyükelçiliği 02.12.2015

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesine götürülen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili sürenin 6 aydan 24 aya çıkarılması uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 5 numaralı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

Bahsekonu Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici ithalat izin süresi altı aydan yirmidört aya çıkarılmış olmakla birlikte, sözkonusu izinden faydalanılması için gerekli olan şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu bağlamda, geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan faydalanmak suretiyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere
tanınmakta; sözkonusu 24 aylık süreden faydalanabilmesi için kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.

Sözkonusu taşıtın, taşıt sahibi ve taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışındaki kişilerce kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 14/01/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sözkonusu Tebliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrası Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun olarak değiştirilmiş, ayrıca uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önlemek için anılan Tebliğ’e geçici madde eklenmiştir.

Buna göre, bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 13/10/2015 tarihinden önce
geçici ithali gerçekleşen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından;

-İzin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmakta;

-Sürelerin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmakta;

-Sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurtdışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Vize başvuruları Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 09.30-12.30 saatleri arasındadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
24.1.2020 30.1.2020 Bahar Festivali
4.4.2020 6.4.2020 Kabir Ziyareti Günü
1.5.2020 5.5.2020 İşçi Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Günü
25.6.2020 27.6.2020 Ejdarha Kayığı Festivali
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Günü
1.10.2020 8.10.2020 Güz Ortası Festivali
1.10.2020 8.10.2020 Çin Milli Günü